PENERAPANASASHUKUMEKONOMISYARIAHDALAM SISTEMPEMBAYARANSEWALOSPADAKALANGANDESA AURKECAMATANLUBAIKABUPATENMUARAENIM

Arifa, Safrina (2020) PENERAPANASASHUKUMEKONOMISYARIAHDALAM SISTEMPEMBAYARANSEWALOSPADAKALANGANDESA AURKECAMATANLUBAIKABUPATENMUARAENIM. Undergraduate Thesis thesis, UIN RADEN FATAH PALEMBANG.

[img]
Preview
Text
ABSTRAK safrina.pdf

Download (451kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB I safrina.pdf

Download (290kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB II safrina.pdf

Download (450kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB III safrina.pdf

Download (304kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB V safrina.pdf

Download (195kB) | Preview

Abstract

Desa AurmemilikiKalangan yang dalam bahasa Indonesia berarti pasar yang digunakan masyarakat setempatuntukmelakukantransaksijual-beli.Kalanganini menerapkan sistem sewa-menyewa los bagi para pedagangyanginginberjualandikalangan.Masalahdalam skripsiiniadalah1)Bagaimanasistem pembayaransewa lospadakalanganDesaAurKecamatanLubaiKabupaten Muara Enim,2) Bagaimana penerapan asas hukum ekonomisyariahdalamsistempembayaransewaLospada kalangan DesaAurKecamatanLubaiKabupatenMuara Enim.Metode dalam penelitian inimenggunakan jenis penelitianlapangan(fieldresearch)artinyasumberdata�data yang dijadikan rujukan dalam penelitian iniyang berkaitandenganobjekskripsi,metodeyangdigunakan dalampenelitianinideskriptifkualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan beberapahal,pertamadalam prosedursistem pembayaran sewa los pada kalangan Desa AurKecamatan Lubai KabupatenMuaraEnim yaitu;1)Ketikapadaharikalangan para pengurus kalangan memberikan karcis kepada pedagang,2)Setelah memberikan karcis maka setiap pedagangharusmembayaruangyangtelahditentukan. Kedua,penerapan asashukum ekonomisyariah dalam sistem pembayaransewalospadakalanganDesaAur KecamatanLubaiKabupatenMuaraEnim menggunakan beberapaasashukum ekonomisyariahdiantaranya;1) Asas Mu’awanah (tolong-menolong),2)Asas Manfaah (tabadululmunafi)memberikankeuntunggandanmanfaah bagipihakyang terlibat,3)AsasAl-Musawah memiliki maknakesetaraan atau kesamaan,4)AsasAntaradhin yangmenyatakanbahwasetiapbentukmuamalahharus adasukasamasukaantarakeduabelahpihak,5)AsasAsh shiddiq (kejujuran),6)Asas Musyarakah bahwa setiap bentukmuamalahantarpihakharussalingmenguntungkan bukan saja pihak yang terlibatmelainkan keseluruhan viii masyarakat

Item Type: Thesis (Undergraduate Thesis)
Subjects: Syariah dan Hukum > Hukum (Umum)
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > 74234 - Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)
Depositing User: perpus perpus perpus
Date Deposited: 18 Oct 2021 07:54
Last Modified: 18 Oct 2021 07:54
URI: http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/17347

Actions (login required)

View Item View Item